فرماندە کل عملیات آزادسازی استان نینوای عراق طی فرمانی رسمی عملیات آزادسازی استان نینوا را متوقف کرد.

بە گزارش پرس شیعه؛ به نقل از رسانەهای کردی، «رشاد گلالی» سرپرست کمیتە اتحادیە میهنی در «مخمور» اعلام کرد: طبق آخرین اخبار منتشر شدە در خطوط اولیە جنگ، از دیروز یکشنبه ۲۷ ماه مارس و بە مدت ۴٨ ساعت تمامی عملیات‌های آزادسازی استان نینوا و شهر موصل متوقف شدە است.

وی بە دلیل اعلام چنین فرمانی هیچ اشارەای نکرد و در ادامە افزود: دیروز یکشنبه «محمد احمد شعبان» فرماندە تروریست‌های داعش در مخمور بە همراە دو تن از یاران نزدیک‌اش کشتە شد. این فرماندە داعش بە هنگام بمباران هوایی جنوب غربی شهر مخمور، در منطقە حضور داشتە و مورد هدف قرار گرفتە است.