رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیە در تازەترین سخنرانی خویش در تلویزیون ترکیە اعلام کرد کە آزادی و دمکراسی هیچ ارزشی ندارد.

بە گزارش پرس شیعه بە نقل از ایندیپندت، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیە در تازەترین سخنرانی خویش در تلویزیون ترکیە، همزمان با اعلام بازخواست قانونی روزنامەنگاران، وکلا و سیاستمداران بە اتهام تروریست بودن، گفت: بی تردید آزادی و دمکراسی هیچ ارزشی ندارد.

رئیس جمهوری ترکیە در جدیدترین اظهارات خود بە تندی مخالفان خویش را مورد حملە قرار داد و تهدید کرد کە همگی را بە اتهام تروریست بودن بە دادگاە خواهند کشید. این در حالی است کە بە دلیل نقص حقوق بشر و بحران مهاجران موجی گستردە از انتقادات داخلی و خارجی گریبان دولت ترکیە را گرفتە است.

اردوغان در ادامە افزود: این حرفها نزد ما مطلقا هیچ ارزشی ندارد و کسانی کە با ما هستند دوست ما هستند و کسانی کە با ما نیستند بی تردید دشمن ما هستند.

رئیس جمهور ترکیە این سخنان را روز چهارشنبە هفتە پیش در حالی ایراد کرد کە همان روز بالغ بر ۵٠ فعال رسانەای، وکیل و سیاستمدار ترکیەای بازداشت شدند و نبردی خونین در شهرهای کردنشین ترکیە در جریان است.

شایان ذکر است کە ملک عبداللە دوم، پادشاە اردن در تازەترین اظهارات خویش گفتە بود کە اردوغان تمایل وافری بە افراطی‌گری دارد و بە تندروی چون راەحلی برای بحران‌های داخلی و جهانی می نگرد.