احزاب مختلف کشور سودان که خود شاهد دو تکه شدن این کشور بوده طرح همه پرسی اقلیم کردستان عراق را یک توطئه آمریکایی صهیونیستی دانستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، محمد ضیاء الدین سخنگوی حزب سوسیالیست بعث سودان گفت:همه پرسی اقلیم کردستان به معنی جدایی این اقلیم و تجزیه عراق به نظامهای کوچک است.طرح تجزیه عراق در برگیرنده بخش کرد نشین در شمال و سنی نشین در مرکز و شیعی نشین در جنوب این کشور است.این یک طرح آمریکایی صهیونیستی برای تضعیف خاورمیانه و بازسازی دوباره آن است.

اسامه توفیق یکی از رهبران جنبش «اصلاح اکنون» تاکید کرد که همه پرسی یک طرح صهیونیستی آمریکایی برای تجزیه منطقه از طریق ایجاد آشوب و تعیین سرنوشت و جدایی و در نهایت ایجاد کشورهای کوچک ضعیف در منطقه است.این طرح در چارچوب سیاست تفرقه بیانداز حکومت کن می گنجد.

محمد حسن عربی سخنگوی حزب کنگره سودان نیز گفت: جهان به سمت همزیستی مسالمت آمیز حرکت می کند ما به تصمیم ملتها احترام می گذاریم اما گزینه جدایی مثبت نیست.