از آن جا که دلیل مشخصی برای اوماتیسم یافت نشده است، دارو درمانی کودکان اوتیستیک، در اغلب موارد موفقیت اندکی داشته است.

پرس شیعه؛ برای کودکان اوتیستیک دارو توصیه نمی شود. یکی از روش های درمانی که اثر بخشی آن در مورد اوتیسم مورد تائید می باشد روش رفتار درمانی است که این روش باید در کلینیک های روان شناسی و تحت نظر روان شناسی متخصص کودکان انجام شود.

آموزش والدین کودکان فوق بیشتر تاکید می شود.عموما والدین به وسیله یک درمانگر برای اجرای اصول و روش های تغییر رفتار آموزش داده می شود م بنابر این می توانند به عنوان کنترل کننده های اولیه برای کودکانشان عمل کنند آموزش والدین دارای مزایای زیادی است.

نخست این که، والدین بیشترین تماس را با فرزندانشان دارند و بنا بر این برای موثر واقع شدن در تغییر رفتار در وضعیت آرمانی قرار دارند.

به علاوه برای فراهم کردن یک محیط درمانی ثابت والدین می توانند جنبه هایی از رفتار کودک را هدف قرار دهند.

از طرف دیگران در مدارس یا درمانگاه ها به آنها توجه نمی شود.بنا بر این، والدین می توانند نقش مهمی را در درمان کودکان خود ایفا کنند.

دوم اینکه این که مدارس و درمانگاه ها برای کودکان اوتیستیک اندک هستند و یا از لحاظ اوقات درمانی محدود هستند.

بنا بر این، آموزش والدین در نقش درمانگر اولیه می توانند برای دستیابی به برنامه های درمانی قابل توجه ضروری باشد.سرانجام، آموزش های عمومی درمانی به والدین آنها را قادر خواهد ساخت که مهارت های جدیدی را کسب کنند و با هر مشکل رفتاری جدید که بروز می کند، مقابله کنند.(۱)

منبع؛ کتاب تربیت نامه

(۱) آموزش رفتاری با کودک و نوجوان،ص۴۸