ژورنال بین المللی IJSEM فهرستی از کلکسیونهای میکروبی معتبر از دیدگاه تاکسونومی را منتشر کرده که در آن، تنها نام بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وجود دارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس این مرکز  گفت: از آنجایی که انتشار میکروارگانیسمهای جدید منوط به ثبت آنها در حداقل یک کلکسیون بین المللی غیر از کلکسیونهای داخلی کشورهاست، گنجاندن نام کلکسیون مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ژورنال بین المللی IJSEM ، فرصت بی نظیری را برای کشور جهت ارائه خدمات بین المللی فراهم آورده است.

وی افزود: از این پس می توان شاهد ورود بیشتر سویه های ارسال شده از سایر کشورها به این کلکسیون بود.

رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران عنوان کرد: کلکسیون میکروبی (بانک میکروارگانیسم های) این مرکز ، عضو رسمی فدراسیون جهانی کلکسیونهای کشت WFCC است و از آغاز تأسیس تاکنون توانسته بیش از ۵۵ سویه بومی متعلق به تاکسونهای پروکاریوتی و یوکاریوتی را شناسایی، ثبت و نگهداری کند و از این نظر مقام اول را در کشور بدست بیاورد.

به گفته فاضلی، این کلکسیون مطابق با استانداردهای جهانی و در چارچوب مقررات تدوین شده توسط کمیته های بین المللی سیستماتیک پروکاریوتها فعالیت می کند و تلاش می کند جدیدترین روشهای شناسایی و نگهداری را جهت تعیین هویت و نگهداری میکروارگانیسم ها به کار گیرد.