پارلمان اقلیم کردستان تصمیمات گرفته شده پارلمان عراق و دولت مرکزی این کشور را رد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه روداو، پارلمان اقلیم کردستان عراق تمام تصمیمات گرفته شده و مصوب پارلمان عراق و دولت مرکزی این کشور را رد کرد.

این پارلمان از کشورهای همسایه به خصوص ایران و ترکیه نیز خواست به این قوانین احترام بگذارند.

پارلمان اقلیم دست بارزانی برای محافظت از مناطقی که تهدید می شوند را باز گذاشت.