رئیس جمهوری سوریه حمایت روسیه و دوستان دمشق و دستاوردهای نظامی در جبهه های جنگ را عاملی برای حل سریع تر بحران سوریه دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه المنار، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت: پیروزی های به دست آمده از سوی ارتش سوریه بر قدرت ها و کشورهایی که در مسیر حل بحران سوریه مشکل ایجاد می کنند تاثیر گذار خواهد بود زیرا این کشورها که در راس آنها عربستان سعودی، ترکیه، فرانسه و انگلیس قرار دارند به شکست در عرصه میدانی دلخوش کرده اند تا شروط خود را در گفتگوهای سیاسی تحمیل کنند.

وی افزود: حمایت نظامی روسیه و حمایت دوستان سوریه و دستاوردهای نظامی همگی در تسریع راهکار سیاسی موثر است و عکس آن صادق نیست.

رئیس جمهوری سوریه بیان کرد: مواضع ما قبل از حمایت روسیه و پس از آن تغییری نکرده است.ما به ژنو رفتیم و همچنان نرمش پذیر هستیم.

وی درباره اینکه پیروزی های به دست آمده از سوی ارتش موضع دولت در مذاکرات ژنو را تقویت و روند سیاسی را تهدید می کند افزود: ما و روسیه را در این زمینه متهم می کنند.این تصویر وجود دارد که ایستادگی روسیه ضد تروریسم به معنای ایستادگی در کنار رئیس جمهور و دولت سوریه است پس بنابر این مانعی در برابر روند سیاسی است این در صورتی صحیح بود که ما از ابتدا غیر قابل انعطاف بوده باشیم اما اگر به سیاست سوریه در پنج سال قبل رجوع شود ما با هر طرحی بدون استثنا تعامل کردیم هر اگر صادقانه نبود.هدف این است که ما نمی خواهیم فرصت را از دست دهیم و آن را برای حل بحران می آزماییم.