مجامع عمومی شرکت مخابرات ایران به طور فوق العاده روز ۲۴ فروردین ماه جاری برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ برگزاری مجامع عمومی شرکت مخابرات ایران در روز ۳شنبه ۲۴ فروردین ماه جاری، با توجه به درخواست نمایندگان دولت و سهام عدالت در مخابرات با هدف تکمیل اعضای هیات مدیره، افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه صورت می گیرد.

پیش از این نیز این دو مجمع در روزهای ۲۵ اسفندماه و ۱۱ فروردین ماه برگزار شد که با توجه به درخواست هیات مدیره و ضرورت هماهنگی های بیشتر و لزوم به اشتراک نظر رسیدن در تمام مسائل مطروحه، طبق ماده ۱۰۴ قانون تجارت، مجمع با دو هفته تنفس موافقت کرد و برگزاری این دو مجمع برای دومین بار به تاخیر افتاد.

مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت مخابرات ایران با حضور سهامداران کل و جزء ۲۴ فروردین ماه ۹۵ در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود.

۵۰ درصد سهام مخابرات ایران در اختیار شرکت توسعه اعتماد مبین، ۲۰ درصد در اختیار سهام عدالت، ۲۰ درصد در اختیار دولت، ۵ درصد در اختیار کارکنان شرکت مخابرات و ۵ درصد در اختیار خریداران جزء قرار دارد.