در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)، طفلى بسیار خرما مى خورد. هر چه او را نصیحت مى کردند که زیاد خوردن خرما ضرر دارد، فایده نداشت.
مادرش تصمیم گرفت او را به نزد پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) بیاورد تا او را نصیحت کند. وقتى او را به حضور پیامبر آورد، از آن حضرت خواست تا به طفل بفرماید که خرما نخورد. اما آن حضرت نپذیرفت و فرمود: امروز بروید و او را فردا دوباره نزد من بیاورید.
روز دیگر، زن به همراه فرزندش خدمت پیامبر(صلی الله علیه و آله) حاضر شد. حضرت به آن کودک فرمود که خرما نخورد. در این هنگام، زن نتوانست کنجکاوى و تعجب خود را مخفى کند. از حضرت پرسید: ای رسول اللّه! چرا دیروز به او نفرمودید خرما نخورد؟!

حضرت فرمود: دیروز وقتى این کودک را آوردید، من خرما خورده بودم و اگر او را نصیحت مى کردم، تاثیرى نداشت.

امام صادق(علیه السلام) فرمود: به راستى هنگامى که عالم به علم خود عمل نکرد، موعظه او در دل هاى مردم اثر نمى کند، همان طور که باران از روى سنگ صاف مى لغزد و در آن نفوذ نمى کند.

منبع: حسن ذوالفقاری، داستان‌های امثال، تهران، مازیار، چ ۲، ۱۳۸۵، ص ۵۳۹