کمیسر اتحادیه اروپا بر لزوم دفاع اروپا از مرزهای خود تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ یوهانس هان کمیسر توسعه اتحادیه اروپا در گفتگو با «دی پرسه» اظهار داشت: حملات اخیر به بروکسل فرم جدیدی از تهدید اروپا قلمداد می شود که اروپا باید واکنش مناسبی به آن نشان دهد.

وی در ادامه درخصوص موضوع پناهجویان به اروپا گفت: ما با ترکیه توافقی امضا کرده ایم که اساس آن حاکمیت قانون است.

کمیسر اتحادیه اروپا با ابراز امیدواری نسبت به پایبندی ترکیه به این توافق افزود: هدف اصلی اروپا باید این باشد که از مرزهای خارجی خود حفاظت کند. این توافق باید منجر به کنترل هجوم پناهندگان به اروپا شود. این البته بدین مفهوم نیست که ما امکان دسترسی پناهندگان به اروپا را متوقف کنیم.

ترکیه خواهان عضویت در اتحادیه اروپا است، اما حقوق اساسی مانند آزادی مطبوعات و آزادی بیان قابل مذاکره نیست. ترکیه باید به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا این اصول اساسی را بپذیرد و به آن احترام بگذارد.