شلمچه – عصر امروز با برافراشته شدن بزرگترین پرچم عزاداری اربعین حسینی، کار خدمات رسانی به زائران به طور رسمی آغاز شد.

به گزارش پرس شیعه، این پرچم با ۲۱۴ مترمربع، بزرگترین پرچم مردمی استان خوزستان است که در این مرز شلمچه نصب شده است.

پرچم مذکور توسط هیئت خدام زوارالحسین در محل این هیئت در نزدیکترین محل به مرز ایران و عراق نصب و برافراشته شد.

هیئت خدام زوارالحسین با ۱۱ سال سابقه فعالیت، دارای ۱۸۸ خدمه است.