عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: معنویت عرفانی که مرحوم مصطفی از آن حرف می زدند، معنویت درون گرایانه صرف نیست بلکه وجوه عمیق انقلابی و اجتماعی دارد.

به گزارش پرس شیعه، کنگره بزرگداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی آیت الله شهید سیدمصطفی خمینی در دانشگاه تهران برگزار شد.

حجت الاسلام رودگر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد معنویت عرفانی – انقلابی با تاکید بر تفسیر قرآن مرحوم مصطفی خمینی گفت: معنویت عرفانی تعالی یافته معنویت فقهی و اخلاقی است. این طور نیست که معنویت عرفانی در عرض معنویت فقهی و اخلاقی باشد. معنویت عرفانی با گذر از لایه های معنویت فقهی و اخلاقی تکوّن پیدا می کند و این معنویت به شکل منظومه وار در تفسیر مرحوم آقامصطفی مشهود است.

وی افزود: معنویت و عرفانی که مرحوم مصطفی از آن حرف زدند، معنویت درون گرایانه صرف نیست بلکه وجوه عمیق انقلابی و اجتماعی دارد که در متن زندگی انسان جاری است و همه ابعاد زندگی را در بر می گرد. در تفسیر آیه دوم سوره بقره، ایمان به غیب، هویت ساز معنویتی است که مرحوم مصطفی خمینی می خواهند ارائه دهند. ایشان غیب را در همه مراتب وجود در قوس نزول و قوس صعود مطرح می کند.

حجت الاسلام رودگر ادامه داد: مرحوم مصطفی در ذیل این آیه توانسته ارتباطات طولی بین عوالم مختلف را مطرح کند. ایشان اندیشه ایمان به غیب را به همراه انگیزه الهی و آن گرایش های باطنی انسان را با کنشگری های انسان و مجموعه اعمال و رفتار انسان چه به شکل فردی و چه اجتماعی تسری می بخشد و تعمیم می دهد. او می خواهد بگوید معنویت با ایمان به خدا و کتب آسمانی و عوالم غیب و ارتباط با خدا و در کنار آن با عمل که هم فردی و هم اجتماعی معنی می یابد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: ایشان معتقد است اگر کسی قرار است در سلوک معنوی به تکامل برسد باید با همین نماز و زکات بخصوص انفاق به تکامل برسد. مرحوم مصطفی در بیان روح معنویت بحث قیام برای خدا را مطرح می کند و می گوید کسی که برای خدا قیام می کند ترسی از کسی ندارد و یک انسان جهادی و حماسه ساز است و به عنوان یک مصلح ایفای نقش می کند. کسی که می خواهد مدیریت جامعه را به عهده بگیرد این امر برایش بدون جهاد و مبارزه و تحمل محرومیت های مختلف تحقق پیدا نمی کند.

وی اظهار داشت: معنویت عرفانی، اجتماعی و انقلابی صرفا در صراط سلوک الی الله که صراط بالفعل آن پیامبر(ص) و معصومین هستند، است. کسی که می خوهد این صراط را طی کند باید در مصاحبت با امام باشد و دراین مسیر در ذیل هدایت و حمایت انسان کامل معصوم قرار بگیرد. راه این است که یک معنویت توحیدی و معنویتی که گفتمان عبودیت به آن حاکم است و معنویت پویا، فعال و نه ایستا و منفعل را انتخاب کرد. معنویت مبتنی بر مباحث تفسیری مرحوم آقامصطفی بر اساس ایمان به خدا، عمل صالح، روحیه جهادی و حماسی داشتن، روحیه تکلیف گر داشتن بر اساس انگیزه های الهی تحقق پیدا می کند و این معنویت بر اساس التزام به شریعت ودر ذیل هدایت های ائمه حرکت کردن شکل می گیرد.