ناسا تصویری با شکوه از سحابی حباب منتشر کرد که به سادگی با تلسکوپ های کوچک قابل رویت است.

به گزارش پرس شیعه؛ در این تصویر می توان سحابی حباب را که به سمت ستاره بزرگ مرکزی BD+۶۰۲۵۲۲ قرار گرفته است، رویت کرد.

در سمت راست این تصویر ابری عظیم قرار گرفته است ضمن اینکه نیروی غیر مقاومت پذیر در این قسمت از فضا بطرز شگفت انگیزی با جسم غیرقابل حرکتی روبرو شده است.

این ابر قادر است توسط گازهای حبابدار منبسط شود اما امکان انفجار آن بوسیله تشعشعات سوزان از حباب ستاره مرکزی وجود دارد.

همچنین تشعشعات می توانند باعث درخشنده شدن این ابر شوند. سحابی حباب توسط تلسکوپ های کوچک در جهت مجمع الکواکب ذات الکرسی قابل رویت است.