دختران دانشجوی مسلمان درمقایسه با دانشجویان مسلمان پسر در کسب مدارج علمی و کسب رتبه های علمی موفق تر هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه انگلیسی “آبزرور” روز یکشنبه با مطرح کردن این موضوع تأکید کرد، آماری که در روزهای آینده منتشر خواهد شد، نشان خواهد داد که شمار دانشجویان مسلمان دختر که به رتبه ها و مدارج علمی در دانشگاه های انگلیس دست یافته اند، در مقایسه با دانشجویان مسلمان پسر بیشتر است.
به نوشته این روزنامه ، این آمار نشان دهنده تغییر فرهنگی قابل ملاحظه و چشمگیری است؛ چرا که درگذشته تعداد دانشجویان دختر مسلمان در مقایسه با پسران دانشجوی مسلمان کمتر بود.
این تحقیق توسط نبیل خطاب از اعضای مرکز مطالعات دانشگاهی دوحه و با همکاری دکتر طارق مودود از دانشگاه بریستول تهیه شده است.
این روزنامه همچنین نوشت که میزان دختران در فاصله سنی ۲۱ تا ۲۴ سال که به مدارج علمی عالی دست یافته اند، به ۲۵ درصد می رسد و این درحالیست که این میزان در میان پسران واقع دراین فاصله سنی، ۲۲ درصد است.
همچنین به موجب این تحقیق ، با مقایسه نتایج آزمایش های مرحله ” جی سی اس ای” که برای افراد دارای سن ۱۱ تا ۱۴ سال درانگلیس درمیان دانشجویان دختر و پسر مسلمان که تعدادشان به ۶۶۰۰ نفر رسیده است، معلوم شده است که میانگین مدارج عالی کسب شده توسط دختران بیش از پسران است.
آبزرور به نقل از خطاب نوشت که این نتایج به ویژه با توجه به آنچه از اختلاف میان دو جنس بین مسلمانان چه در زمینه آموزش و چه دربازار کار می دانیم ، قابل توجه است، و در نسل های آینده شاهد واقعیتی متفاوت دراین زمینه خواهیم بود.