جوان شیعی عربستانی با صندلی بر سر عامل انتحاری کوبید و او را نقش بر زمین کرد.

به گزارش پرس شیعه، روز جمعه گذشته نهم بهمن ماه حمله دو عامل انتحاری به مسجد امام رضا (ع) شیعیان در شهر الاحساء به شهادت چهار نمازگزار و زخمی شدن هجده نفر دیگر منجر شد.

اما در این حمله پس از انفجار انتحاری اول، فرد دوم انتحاری نتوانست خود را منفجر کند و توسط مردم دستگیر و تحویل نیروهای امنیتی شد؛ اما چگونه؟

«حیدر العیسی» جوانی بود که با صندلی آهنی به سر عامل انتحاری می کوبد و او را نقش بر زمین می کند.

این جوان شیعه می گوید: عامل انتحاری چند بار سعی کرد تا دکمه انفجاری را فشار داده و خود را منفجر کند؛ او از در فرعی وارد مسجد شد و شروع به تیراندازی کور کرد که چند نفر در این اثنا زخمی شدند.

او توضیح می دهد: کنار پیرمردی بودم که بر روی یک صندلی آهنی نشسته بود و هنگامی که عامل انتحاری به میان نمازگزاران آمد، صندلی را برداشته به او کوبیدم، پس از آن بر زمین می افتد و مردم بر سرش ریختند و ابتدا تفنگش را که گلوله هایش تمام شده بود، گرفتند.

حیدرالعیسی ادامه می دهد: پس از آن دستانش را گرفتیم چرا که کمربند انتحاری کاملا مشخص بود و او سعی داشت منفجرش کند اما کار نکرد، او را با چفیه بستیم و دیگران نیز کمربند انتحاری اش را باز کردند و از مسجد بیرون بردند.