هدف نهضت امام حسین(ع) نجات بندگان خداوند از جهالت و سرگردانی ضلالت بوده است؛ یعنی امام هدف و آرمانی برای خود و خانواده خویش در سر نداشت و هر چه بود، به هدف خدمت به مردم دنبال شد.

به گزارش پرس شیعه، حجت الاسلامعلی نصیری، رئیس مؤسسه معارف وحی و خرد در یادداشت کوتاهی به بحث درباره عبارتی از زیارت اربعین پرداخته است:

در بخشی از زیارت اربعین چنین آمده است:

وبذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله وحیره الضلاله ، وقد توازر علیه من غرته الدنیا وباع حظه بالأرذل الأدنی وشری آخرته بالثمن الأوکس وتغطرس وتردی فی هواه وأسخطک وأسخط نبیک وأطاع من عبادک أهل الشقاق والنفاق وحمله الأوزار المستوجبین للنار.

در این بخش از زیارت سه محور اساسی در تحلیل نهضت سالار شهیدان (ع) مورد توجه قرار گرفته است:

۱٫ هدف نهضت امام حسین (ع) نجات بندگان خداوند از جهالت و سرگردانی ضلالت بوده است؛ یعنی امام هدف و آرمانی برای خود و خانواده خویش در سر نداشت و هر چه بود، به هدف خدمت به مردم دنبال شد.

از این جهت باید شخص امام و نهضت ایشان را دست رحمت الهی دانست که برای نجات مردم و بلکه نجات جهانیان بروز و ظهور یافت. از این جهت معتقدم که «قیام سالار شهیدان (ع) نامه محبت الهی به سوی بندگان بوده است که با خون خداوند امضا شده بود.»

ضمناً در این فقره حال و وضع مردم در عصر امام کاملاً ترسیم شده است؛ آنان دچار جهالت و ضلالت بودند.

۲٫ آنان که در برابر امام صف آرایی کردند، فریفته دنیا شدند و فریب دنیا را خوردند و خود را بسیار ارزان در برابر قیمت گزاف آخرت فروختند و در پی هواپرستی لعن و نفرین ابدی خداوند، فرشتگان و بندگان صالحش را برای خود خریدند. وه که چه تجارت زیانباری کردند!

این خطر هماره مردم دنیا را تهدید می کند و همگان باید دریابند که در هر زمان ممکن است در پی هواخواهی و فریب دنیا، دچار نگونساری شده و خود را دچار هلاک ابدی سازند.

۳٫ حکومت بنی امیه و کارگزاران آنان اهل شقاق، نفاق و اهل آتش بودند که باعث سقوط خود و زمینه ساز سقوط بسیاری از مردم سست ایمان شدند. به عبارت روشن تر، حکومت های باطل و ناپاک سهم مهمی در نگونساری امتهای خود دارند.