عملیات ساخت و نصب ضریح حرم مطهر حضرت عباس(ع) در مراحل پایانی قرار دارد.

به گزارش پرس شیعه؛ پس از ساخت قطعات مختلف ضریح حرم مطهر حضرت عباس (ع)، هنرمندان عراقی اکنون در حال نصب این ضریح هستند.

مراحل نهایی نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع)

مراحل نهایی نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع)

مراحل نهایی نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع)

مراحل نهایی نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع)

مراحل نهایی نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع)

مراحل نهایی نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع)

مراحل نهایی نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع)

مراحل نهایی نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع)

مراحل نهایی نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع)

مراحل نهایی نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع)

مراحل نهایی نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع)

مراحل نهایی نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع)

مراحل نهایی نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع)

مراحل نهایی نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع)