بروزرسانی و تکمیل شاخص های علم، فناوری و نوآوری در کمیسیون نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۷۲ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری  دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

رئیس کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری، گزارش مختصری از طرح پژوهشی «بروزرسانی وتکمیل شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری در راستای علم و نوآوری» توضیحاتی ارائه کرد.

در این گزارش ضمن تبیین اهداف وضرورت انجام طرح، اعلام شد تعیین کمیت (مقدار) مطلوب شاخص در قالب اهداف این طرح نیست و موضوع رصد، پایش و ارزیابی نیز در مراحل بعدی طرح قرار دارد.

در ادامه جلسه رئیس مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، در خصوص موارد مطرح شده توسط اعضای کمیسیون توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: با توجه به ضرورت تعریف شاخص‌ها، در مورد هر شاخص ارائه شده شناسنامه شاخص تهیه شد که در فرم ساختاری آن مواردی چون نوع شاخص، منبع علمی/قانونی، روش تولید متغیرهای مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص‌ها، منبع تامین داده‌ها، تعاریف واژه‌ها و … در نظر گرفته شده است.

همچنین در مورد هر شاخص، شاخص جذابیت و توانمندی نیز با توجه به ماتریس جذابیت و توانمندی اندازه گیری شده است.

در ادامه اعضای کمیسیون در جلسه به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن می توان به، شاخص‌های کیفی و ارائه روش اندازه گیری این شاخص‌ها، تعریف شاخص‌ها و مفاهیم مرتبط با آن با ذکر مراجع مورد استفاده، توجه به شاخص‌های مدیریتی، ضرورت توجه به سهل الوصول بودن و امکان پذیری شاخص‌ها و شناسایی و تعیین شاخص های تاثیر گذار اشاره کرد.