استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف گفت: آینده ایران را کسانی خواهند ساخت که علم پایدار داشته باشند. ما اکنون احیای دوران طلایی اسلام را در سر می پرورانیم.

به گزارش پرس شیعه، رضا منصوری استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در مراسم بزرگداشت مریم میرزاخانی خاطر نشان کرد: از دانشگاه شریف و از خانواده میرزاخانی تشکر می کنم این امکان را فراهم آوردند که من در این جمع تجربه تقریبا ۵۰ ساله خودم را در آموزش عالی متناسب با این مراسم بیان کنم.

وی کشور بی تاریخ را بی ریشه دانست و ادامه داد: کشوری که تاریخ خود را نداند و ریشه خود را نشناسد، آینده خود را نمی تواند بسازد؛ دیگران، آن را برایش می سازند! ایران در آستانه امتحانی بزرگ در تاریخ است. آیا ما قادر خواهیم بود آینده خود را بسازیم؟

استاد دانشگاه شریف با اشاره به اینکه ایران ۳ هزار سال تاریخ دارد، افزود: ما نه تنها اولین امپراطوری جهان را تاسیس کردیم بلکه چندین امپراطوری را پشت سرگذاشته ایم، چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام.

وی گفت: کمتر دورانی را می بینیم که عظمت ایران همراه با حضور نخبگان علمی باشد؛ اکنون اما، در جهان پیچیده مدرن، قدرت پایدار بدون علم پایدار تصور پذیر نیست؛ و علم پایدار بدون جذب نخبگان در فرایندهای اجتماعی ناممکن! آیا ما به دنبال علم پایدار هستیم؟

منصوری گفت: از حدود سال ۳۵۰ هجری آل بویه شیعه بر ایران حکومت کردند و یک دوران آزاد اندیشی به راه انداختند و همزمان دربارهای کوچکتر هم به رقابت در حمایت از علم و فلسفه پرداختند. نتیجه این آزاد اندشی نام های زیادی است که در تاریخ علم و تفکر جهان می درخشند: فارابی، خوارزمی، ابن سینا، بیرونی و …

این استاد دانشگاه عنوان کرد: این دوران طلایی اسلام را فرزانگان جهان، دوره روشنگری اسلامی نام نهاده اند که حکومت شیعی ایران در آن تعیین کننده بوده است. آل بویه امپراطوری تاسیس نکردند اما نمونه ای بی بدیل در تاریخ ایران به جای گذاشتند؛ اینکه ایرانیان، علاوه بر نخبگی در کشورداری، نخبگی در خلاقیت و علم نیز از خود نشان دادند.

وی تصریح کرد: حدود سیصد سال پس از آن دوران حکومت شیعی صفوی را داریم که دوباره عظمت جغرافیایی ایران را کمابیش احیا کرد اما در زمینه علم و خردگرایی سخت گیرانه تر از دوران سلجوقی عمل کرد.

منصوری افزود: بی جهت نیست بزرگان دربار صفوی هنگامی که گردشگران غربی ۵۰ سال پس از گالیله اولین دوربین نجومی را به ایران آوردند نه به آن توجه کردند و نه آن را درک کردند، و ایران از قافله علم و خرد نوین به صورت کامل دور ماند.

وی اظهار داشت: انحطاط علمی ما مدت ها بود که در سایه جزم اندیشی سلجوقیانی شروع شده بود و رهایی از آن در چشم انداز نبود. در هیچ یک از سه دوران حکومت دینی ساسانیان، سلجوقیان و صفوی ایران نتوانست همانند دوران آزاد اندیشی آل بویه سهمی در تاریخ علم جهان به یادگار بگذارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این مسئله باید برای ما عبرتی باشد. هنگامی که از سهم خودمان در علم دنیا صحبت می کنیم باید نگران دورانی پایدار در علم و خردگرایی باشیم. دنیای جدید از این جهت بسیار هم پیچیده تر شده است.

منصوری تصریح کرد: آینده ایران را کسانی خواهند ساخت که علم پایدار داشته باشند.

استاد دانشگاه شریف خاطرنشان کرد: ما اکنون در جمهوری اسلامی، احیای دوران طلایی اسلام را در سر می پرورانیم.

وی بیان داشت: کدام دوران؟ سلجوقیان، صفویه، یا آل بویه؟ بیگانگان سپاه ما را جیش الصفوی می نامند. برخی خودمانی ها، بی تامل، از صدر اسلام یا دوران پسا آل بویه به عنوان الگو صحبت می کنند؛ از الگوی آل بویه اما که دوران طلایی اسلام را پدید آورد خبری نیست.

منصوری گفت: ما در دانشگاه هایمان از کرسی های آزاد اندیشی صحبت می کنیم اما متوجه نیستیم که به قول تهرانی ها کار آزاداندیشی را «سنگ» کرده ایم؛ یعنی کاری کرده ایم که دیگر آزاد اندیشی از جامعه رخت بربندد!

این استاد دانشگاه افزود: ۴۰ سال برابر یک سوم دوران حکومت آل بویه است. حرکت در ایجاد نهادهای علمی مدرن در ایران در این سال ها در هر مقیاسی بی نظیر بوده است اما سازوکارهای مبنایی آن ها با آزاد اندیشی منافات دارد.