دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف گفت: مریم میرزاخانی ها میراث ملی ما هستند و باید قدرشان را بدانیم.

به گزارش پرس شیعه، عادل فردوسی پور دانش آموخته دانشگاه شریف در مراسم بزرگداشت مریم میرزاخانی خاطرنشان کرد: ما قدر داشته هایمان را نمی دانیم. از این رو مریم میرزاخانی ها از دست می روند.

وی گفت: اینها میراث ملی هستند و باید قدر آنها را بدانیم.

فردوسی پور تاکید کرد: ما به هیچ عنوان در کنار اسم آنها کلمه «مرحوم» را نمی آوریم زیرا یاد و خاطره آنها همواره در ذهن ما است.

وی تاکید کرد: باید قدر سرمایه های خود را بدانیم.

در ادامه زهرا گویا استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی و امیر جعفری استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص ویژگی ها و اخلاقیات این نابغه ریاضی سخنرانی کردند.