سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد: قاچاق انسان از چالش های جهانی زندگی است و شمار زیادی از مردم را تهدید می کند.

به گزارش پرس شیعه، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت قاچاق انسان از چالش های جهانی زندگی است و شمار زیادی از مردم را تهدید می کند.

غلامعلی خوشرو در نشست عمومی شورای امنیت با موضوع “قاچاق انسان در شرایط مخاصمه” افزود این پدیده به صورت همزمان سرچشمه و پیامد جنگ و بی ثباتی است و جمعیت‌های آسیب پذیر جوامع را هدف قرار می هد.

وی گفت ایران اعتقاد دارد در رویارویی با این پدیده شوم لازم است ریشه ها، اقدامات پیشگیرانه، حمایت از قربانیان و مجازات قاچاقچیان انسان در یک چارچوب همه جانبه مورد نظر قرار گیرد تا همکاری بین المللی در مبارزه با قاچاق انسان به نتیجه مطلوب برسد.

خوشرو افزود مبارزه با ریشه های این پدیده وظیفه اصلی شورای امنیت است اما اگر این شورا از مسئولیت خود شانه خالی کند ، در رسیدگی به ایاقدامات پیشگیرانه پدیده موفق نخواهد بود که وضع لیبی و گزارش های اخیر درباره ظهور مجدد برده داری نمونه ای از آن است.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با طرح این سئوال که به راستی شورای امنیت چه زمانی به مسئولیت دولت هایی که با تهاجم خود به لیبی چنین شرایطی را در این کشور آفریدند، خواهد پرداخت؟ گفت جامعه بین المللی باید همکاری های خود در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته و از جمله قاچاق انسان را بویژه در زمینه های ظرفیت سازی و کمکهای فنی افزایش دهد.
خوشرو تصریح کرد در همین چارچوب، جمهوری اسلامی از اقدامات مشترک کشورهای عضو سازمان ملل متحد و ابتکار عمل های منطقه ای در راستای اجرای برنامه عمل جهانی دفتر مواد مخدر و جرائم ملل متحد UNODCحمایت می کند.