سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: درخواستی از تونس برای میانجیگری میان ایران و عربستان نداشتیم.

به گزارش پرس شیعه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ادعای روزنامه کویتی الجریده، اظهار کرد: ایران درخواستی از تونس برای میانجی گری میان ایران و عربستان نداشته و این خبر تکذیب می شود.