فیلم پاسخ آیت الله جوادی آملی به این سوال که «آیا الفاظ قرآن برای خداست یا برای پیغمبر است؟» در ادامه قابل دریافت است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم پاسخ آیت الله جوادی آملی به این سوال که «آیا الفاظ قرآن برای خداست یا برای پیغمبر است؟» از بالا قابل دریافت است.

آیت الله جوادی آملی در این فیلم به این سوال پاسخ می دهد که آیا کلمات قرآن و معانی این کلمات از سوی خود پیامبر صادر شده و یا خداوند آن را فرموده است. این سوال و بحث های مربوط به آن، شبهه ای است که اخیر توسط برخی روشنفکران مطرح شده است.