عضو دفتر سیاسی حزب سوسیال-ناسیونالیسم سوریە از تولید سلاح‌ های شیمیایی در مرز سوریە خبر داد.

بە گزارش پرس شیعه بە نقل از اسپونتیک، «طارق احمد»، عضو دفتر سیاسی حزب سوسیال-ناسیونالیسم سوریە از تولید سلاح‌های شیمیایی در مرز سوریە توسط ترکیە و عربستان خبر داد.

طارق احمد با اعلام این خبر گفت: این دو کشور نە تنها سلاح شیمیایی بە سوریە منتقل می کنند کە در مرز سوریە و برای ساخت سلاح‌های شیمیایی کارگاە‌ هایی دایر کردند.

وی افزود: من مستندات و شواهد بسیاری از این ادعا در دست دارم.

احمد در پایان از نهادهای بین المللی خواست تا تحقیقات خویش را در این خصوص آغاز کنند و از ارسال سلاح‌های شیمیایی کە توسط ترکیە و عربستان تولید می شود، جلوگیری کنند.