سمپوزیوم فرهنگ شهروندی با موضوع منازعه سنت و مدرنیسم به همت انجمن جامعه شناسی ایران و دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه؛ سمپوزیوم فرهنگ شهروندی با موضوع منازعه سنت و مدرنیسم با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران و دانشگاه محقق اردبیلی و سایر نهادها برگزار می‌شود.

این سمپوزیوم سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۱ تا ۱۳ در محل دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می شود.