میزگرد سیاست‌ ها، موضوعات و معضلات کنونی آموزش عالی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ انجمن علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن فلسفه تعلیم و تربیت و انجمن مطالعات برنامه درسی سه نشست با عناوین زیر برگزار می کند.

سخنرانی نابرابری های تربیتی و عدالت تربیتی را با حضور دکتر استویانوف و دکتر ابراهیم طلایی دوشنبه ۲۳ فروردین ساعت ۱۱ الی ۱۳، برگزار می شود.

میزگرد سیاست ها، موضوعات و معضلات کنونی آموزش عالی را با حضور دکتر خسروباقری و دکتر استویانوف را روز دوشنبه ۲۳ فرودین ساعت ۱۶ الی ۱۹،برگزار می شود.

سخنرانی دکتر استویانوف را با عنوان گفتاری در باب تربیت: رویکردی نو هگلی سه شنبه ۲۴ فروردین ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در محل طبقه چهارم دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس سالن میرحسینی برگزار می شود. لازم به ذکر است که نشست های فوق همگی در همین سالن برگزار می شوند.