رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد که کابل هیچ گونه پیش شرطی برای شروع مذاکره با طالبان ندارد و حتی در صورت خواست این گروه برای آنها در کابل دفتر باز می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اطلس، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد که برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان، دولت این کشور هیچ گونه پیش شرطی ندارد و اگر این گروه بخواهد، مانعی برای گشایش دفتر در کابل برای آنها وجود ندارد.

عبدالله در نشست کنفرانس ملی مشارکت زنان در امور دولتی درکابل گفت که در مورد گشایش دفتر طالبان در کابل، بحث های نظری صورت گرفته؛ اما تاکنون عملی نشده است.

وی در مورد آنچه که نگرانی مردم نسبت به بازشدن دفتر طالبان در کابل و ورود دوباره افغانستان به دوره سیاه حکومت طالبان است، گفت: سیاست دولت وحدت ملی این کشور ایجاد صلح با خواست و اراده مردم است؛ صلح به معنای پایمال کردن حقوق مردم و تحمیل فکر انحرافی بر عقاید مردم نیست.

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با بیان اینکه در جنگ همه متضرر شده اند اما زنان بیشتر از همه مشکلات را متقبل شده اند و هنوز هم جنگ را تجربه می کنند، گفت که اکثریت مردم این کشور از جنگ خسته شده اند و خواستار خاتمه جنگ و تامین صلح و ثبات در کشور خود هستند.

عبدالله گفت کسانی که جنگ را ترک می کنند و به صلح عادلانه و با عزت رو می آورند، نباید توهین و تحقیر شوند بلکه باید از تبعیض با آنها جلوگیری شود تا بتوانند مبارزه سیاسی کنند و به آنها مجال برای ابراز عقیده و تفکر داده شود و این هم بی عدالتی خواهد بود که گروه هایی که در جنگ هستند، هرچیزی که بخواهند همان طور شود.

وی افزود: هرکس بخواهد از راه مذاکره به نتیجه برسد، همه درهای مذاکره به رویش باز است و دولت افغانستان هیچ شرطی هم برای شروع مذاکره نگذاشته است؛ اما معنای  گفتگو و مذاکره، قربانی کردن مردم نیست.

این اظهارات درحالی است که قبل از این، رهبری شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته بود که با هر مکانیسمی که طالبان خواستار آن است، این شورا آماده گفتگوهای صلح بوده و حتی زمینه را برای گشایش دفتر طالبان در کابل مساعد می کند.