استاد سبحانی می‌فرماید: مرحوم حاج میرزا علی آقا قاضی… در دوره خود یگانه استاد اخلاق و سیر و سلوک در حوزه نجف بود و شخصیت‌های عظیمی به وسیله ایشان پرورش یافته و جمع کثیری از بزرگان به یُمن تربیت و تکمیل او، قدم در دائره‌ کمال گذاشتند.

به گزارش پرس شیعه، استاد سبحانی می‌فرماید: مرحوم حاج میرزا علی آقا قاضی… در دوره خود یگانه استاد اخلاق و سیر و سلوک در حوزه نجف بود و شخصیت‌های عظیمی به وسیله ایشان پرورش یافته و جمع کثیری از بزرگان به یُمن تربیت و تکمیل او، قدم در دائره‌ کمال گذاشته و از سکان‌دار خلد و محرمان حریم قرب شدند. نمونه‌ای از تلامذه و تربیت یافتگان مکتب سیر و سلوک وی، مرحوم استاد فقیه ]علامه طباطبایی[ است که خود در این مورد چنین می گفت: «ما هرچه در این مورد داریم از مرحوم قاضی داریم؛ چه آنچه را که در حیاتش از او تعلیم گرفتیم و از محضرش استفاده کردیم و چه طریقی که خودمان داریم، از مرحوم قاضی گرفته‌ایم.»