سامانه پایش ماهواره‌ای فضایی متعلق به سازمان فضایی ایران، کاندیدای دریافت جایزه از جشنواره مدیریت جهادی شد.

به گزارش پرس شیعه، سامانه پایش ماهواره‌ای فضایی متعلق به سازمان فضایی ایران به عنوان طرح انتخابی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یازدهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی معرفی شد.

سامانه پایش ماهواره ای فضایی از میان ۲۸۰ طرح و ایده ارسالی به دبیرخانه یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی هم اکنون به مرحله پایانی راه یافته است.

این سامانه کاندیدای دریافت جایزه شده است.

یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره هنری فرهنگ و مدیریت جهادی ۲۲ و ۲۳ آذرماه جاری در مشهد در حال برگزاری است.

قرار است طرح ها و پروژه های موفق به عنوان الگوی برتر فرهنگ و مدیریت جهادی به عنوان طرح های برتر اعلام شوند.

از حدود ۲۸۰ طرح ارسالی به این جشنواره در حوزه های مختلف و بررسی حدود ۱۸۰ طرح، سامانه پایش ماهواره‌ای فضایی از میان ۶۰ طرح مربوط به دستگاههای دولتی کاندیدای دریافت جایزه است.