کارگاه یک روزه روش شناسی مطالعات میان رشته ای درعلوم انسانی با حضور دکتر احمد پاکتچی و دکتر قاسم درزی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ کارگاه یک روزه روش شناسی مطالعات میان رشته ای درعلوم انسانی با تأکید بر تاریخ انگاره و مفهوم شناسی در مطالعات قرآنی و نهج البلاغه با حضور دکتر احمد پاکتچی و دکتر قاسم درزی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

این کارگاه شنبه ۱۱ اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱۹ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.