رؤسای جمهوری ، مجلس نمایندگان و دولت عراق به همراه رؤسای احزاب و تشکل های سیاسی ، سندی را به نام “اصلاح ملی” امضا کردند .

به گزارش پرس شیعه؛ سند اصلاحات ملی برای اصلاح بخش ها و نهادهای سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و اقتصادی براساس اولویت و اهمیت است و نهادی نیز به نام شورای سیاسی با عضویت سران احزاب و تشکّل های سیاسی تشکیل خواهد شد و پرونده انتخاب سرپرست برای همه نهادهای دولتی نیز بسته شد.
” لزوم معرفی نامزدهای احزاب و تشکّل های سیاسی به شخص نخست وزیر با هدف گزینش افراد شایسته و اصلح برای تصدی سمت های دولتی ” از دیگر بندهای این سند است .
طبق سند اصلاح ملی ؛ شخص نخست وزیر مسئول بررسی و انتخاب نامزدهای پیشنهادی برای تصدی نهادهای مستقل ، سرپرستی وزارتخانه ها ، رده های عالی دستگاه دیپلماسی و نهادهای ویژه ” است .