مذاکره کننده ارشد تیم آمریکایی در برجام، با اشاره به اینکه به نظر ترامپ اکنون زمانی مناسب برای از بین بردن توافق هسته با تهران است گفت که این برداشت نادرست از شرایط سیاسی ایران خواهد بود.

به گزارش پرس شیعه، «وندی شرمن» عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا در برجام با انتشار یادداشت اخیر خود در نشریه تایمز آمریکا، با اشاره به این نکته که ترامپ و همفکران وی فکر می کنند با توجه به بروز اغتشاشات اخیر در ایران، اکنون وقت مناسبی برای از بین بردن برجام است، گفت که از نظر وی این کار به کشیدن معترضین ضد دولتی در ایران به خیابان ها کمک می کند.

شرمن اما با انتقاد از این موضوع ترامپ معتقد است که این موضع، برداشت نادرست از شرایط سیاسی کنونی در ایران است. از نظر وی سه دلیل برای اثبات تفکر اشتباه ترامپ وجود دارد که عبارتند از:

اول – حمایت گسترده مردم ایران پشت توافق هسته ای است. ایرانیان توافق هسته ای را به منزله برداشتن قدمی مهم در راستای بهبود شرایط اقتصادی می دانند.

دوم –  اگر ترامپ توافق را از بین ببرد، آنگاه دولت ایران دشمن خارجی را مقصر خواهد دانست که این کار موجب برانگیخته شدن ملی گرایی خواهد شد.

سوم – توافق هسته ای حداقل تا حدودی به ایجاد شرایط کنونی کمک کرده است. برجام منجر به افزایش سطح توقعات درخصوص از بین رفتن بیکاری در ایران شد، اکثریت شهروندان زیر ۳۵ سال ایرانی توقع ایجاد آینده ای بهتر را دارند،روحانی مایل به قرار دادن کشور در مسیر مدرنیته و ایجاد فرصت است. واقعیت این است که ما در طول مذاکرات خود با ایرانیان، گفتیم که برداشته شدن تحریم ها آنها را در مسیر ایجاد آینده ای بهتر قرار خواهد داد.