وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ملت ها باید بتوانند همکاری های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را در بستری امن توسعه دهند که باعث ایجاد رفاه و آسایش عمومی خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه، سردار حسین دهقان وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست دفاع و امنیت منطقه ای کنفرانس امنیتی تهران با بیان اینکه امروز باور همگان بر این است که امنیت امری پیوسته است، گفت: با توجه به گستردگی فضای اطلاعاتی و رسانه ای اتفاقات جهان در همه جا قابل پیگیری است.

وی افزود: باید دقت کنیم و با رصد تمامی فعالیت ها و ارزیابی از زمینه های سوگیری و با کمک به کشورهایی که از نظر سیاسی از حکومت های قوی برخوردار نیستند زمینه ایجاد امنیت مشارکت آمیز و صلح جویانه را ایجاد کنیم.

دهقان با تاکید بر لزوم استقرار امنیت در منطقه غرب آسیا، تاکید کرد: ملت ها باید بتوانند همکاری های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را در بستری امن توسعه دهند که باعث ایجاد رفاه و آسایش عمومی خواهد شد.

وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: این امنیت با کنکاش تهدیدات و عناصر بالفعل و بالقوه ای که در منطقه هستند و یافتن راه های دقیق مقابله با آنها ایجاد خواهد شد.