وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ملت ها باید بتوانند همکاری های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را در بستری امن توسعه دهند که باعث ایجاد رفاه و آسایش خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه، سردار حسین دهقان وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست دفاع و امنیت منطقه ای کنفرانس امنیتی تهران با بیان اینکه امروز باور همگان بر این است که امنیت امری پیوسته است، گفت: با توجه به گستردگی فضای اطلاعاتی و رسانه ای اتفاقات جهان در همه جا قابل پیگیری است.

وی افزود: باید دقت کنیم و با رصد تمامی فعالیت ها و ارزیابی از زمینه های سوگیری و با کمک به کشورهایی که از نظر سیاسی از حکومت های قوی برخوردار نیستند زمینه ایجاد امنیت مشارکت آمیز و صلح جویانه را ایجاد کنیم.

دهقان با تاکید بر لزوم استقرار امنیت در منطقه غرب آسیا، تاکید کرد: ملت ها باید بتوانند همکاری های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را در بستری امن توسعه دهند که باعث ایجاد رفاه و آسایش عمومی خواهد شد.

وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: این امنیت با کنکاش تهدیدات و عناصر بالفعل و بالقوه ای که در منطقه هستند و یافتن راه های دقیق مقابله با آنها ایجاد خواهد شد.

مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه باید فضایی آماده شود که در صورت بروز تهدید با آن مواجه قاطع داشته باشیم، گفت: اینگونه نیست که اگر در یک واحد سیاسی، اتفاقی افتاد تاثیری بر سایر واحدها نگذارد یا اگر آن واحد بخواهد امنیتی را برای خود حفظ کند، به قیمت زیر سوال بردن امنیت دیگران باشد.

وی افزود: این یک فضای فرسایشی است که خود موجب ناامنی برای ایجاد مسابقه تسلیحاتی و زمینه ای برای حضور نیروهای فرامنطقه ای می شود.