مصطفی رحماندوست گفت: برای اینکه مفاهیم قرآن در جامعه مدرن کنونی تاثیر بگذارد باید این مفاهیم از سیاست جدا و از راه های ارتباطی مدرن استفاده شود.

به گزارش پرس شیعه، مصطفی رحماندوست در گفتگویی در خصوص راهکارهای گسترش بیشتر آزمون ها قرآن کریم و به طور کلی بسط مفاهیم بیشتر آن در جامعه گفت:به نظر من جامعه کنونی راه های سنتی را دیگر نمی پذیرد.از این جهت برای گسترش مفاهیم و آموزه های قرآن کریم باید گونه ای قدم برداشت تا انسان مدرن امروز آن را بپذیرد،بنابراین باید از راه های ارتباطی مدرن برای ترویج مفاهیم قرآن کریم استفاده شود.

وی ادامه داد: یکی از  موضوعات دیگری که باید در حوزه ی گسترش مفاهیم قرآن کریم به آن توجه کرد این است که باید مفاهیم قرآنی را از سیاست جدا کنیم تا بتواند تاثیر خود را به خوبی بگذارد.

رحماندوست گفت: ما در حال حاضر به طور کلی،به شدت نیازمند تکنولوژی تربیت هستیم،زیرا خواه نا خواه حیطه ی کودکان از مفاهیم انسانی گرفته می شود.و من قبلاً هم پیشنهاهایی در خصوص چگونگی ترویج قرآن و مفاهیم آن از طریق بازی های دیجیتال و دیگر راه های مدرن داده بودم که متاسفانه به آن توجهی نشد.