نظامیان رژیم آل خلیفه همچنان به محاصره منزل آیت الله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین ادامه می دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اخبار بحرین، نظامیان رژیم آل خلیفه همچنان به محاصره منزل آیت الله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین ادامه می دهند.

۲۳۷ روز  از بازداشت خانگی و محاصره منزل آیت الله عیسی قاسم و ۵۷۱ روز از محاصره کل منطقه الدراز جایی که منزل رهبر نهضت اسلامی بحرین در آن قرار دارد، می گذرد.