«عبداللطیف القانوع» سخنگوی حماس با اشاره به وضعیت جسمانی ناگوار اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی گفت: وضعیت این اسرا را از طریق نهادها بین المللی و سازمان ملل پیگیری می کنیم.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، «عبداللطیف القانوع» سخنگوی حماس  با اشاره به وضعیت جسمانی ناگوار اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی گفت: وضعیت این اسرا را از طریق نهادها بین المللی و سازمان ملل پیگیری می کنیم.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: ما از نهادهای حقوق بشری خواستار آن هستیم که برای رسیدگی به وضعیت جسمانی اسرای فلسطینی بر رژیم صهیونیستی اعمال فشار کنند. «الجعابیص» زن اسیر فلسطینی شرایط نامناسبی در زندان های صهیونیستی دارد.

وی افزود: سیاستی که صهیونیستها در زندان های خود در پیش گرفته اند، عدم رسیدگی پزشکی به اسرای فلسطینی به صورت عامدانه است. این یک فاجعه است که زندگی اسراء را تهدید می کند.