سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ترویج آزادی مذهبی را یکی از اولویت های دولت این کشور دانست.

به گزارش پرس شیعه، «هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ترویج آزادی های مذهبی را یکی از اولویت های دولت «دونالد ترامپ» عنوان کرد.

وی در جمع خبرنگاران با طرح این اظهارات ادعایی، گفت: ما همکاری خود را با دولت های همفکر در سراسر جهان برای مقابله با اقدامات رژیم های سواستفاده گر و نیز ترویج احترام بین گرایش های مذاهبی در جوامع دچار تفرقه، افزایش داده ایم.