نشست اصطلاح شناسی در قرن بیستم با سخنرانی فرشید سمائی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، به همت انجمن زبان شناسی ایران با همکاری پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست تخصصی  اصطلاح شناسی در قرن بیستم را برگزار می شود.

سخنران این نشست فرشید سمائی است.

نشست تخصصی  اصطلاح شناسی در قرن بیستم ۱۷ بهمن ماه ساعت ۱۶ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.