سی و هشتمین شماره فصلنامه پژوهش و حوزه با محتوای «تولید علم» توسط معاونت پژوهش حوزه های علمیه منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، سی و هشتمین شماره فصلنامه پژوهش و حوزه با محتوای «تولید علم» توسط معاونت پژوهش حوزه های علمیه منتشر شد.

این فصلنامه در شماره جدید خود در سال یازدهم به موضوعاتی چون درآمدی بر چیستی، چرایی و چگونگی توسعه علوم اسلامی، مدل های توسعه علوم اسلامی و حوزوی، درآمدی بر سیاست گذاری پژوهشی، نیازسنجی پژوهشی با رویکرد آینده نگرانه، کتابخانه تخصصی پژوهش در یک نگاه و رخدادهای عرصه پژوهش در حوزه پرداخته است.