انجمن اصول فقه حوزه نشست «اعتباری بودن قضایای اصول فقه» را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه، در نشست «اعتباری بودن قضایای اصول فقه» که پیش اجلاسیه نظریه پردازی است، سید صادق محمدی ارائه دهنده و جعفر نجفی بستان، سیدمحمد واعظ موسوی و رضا اسلامی منتقد هستند.

داوری این جلسه را محمد قائینی، هاشم نیازی و عباس ظهیری به عهده دارند.

این نشست پنج شنبه ۲۸ دی ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸  به نشانی قم، بلوار جمهوری، کوچه دو، فرعی اول، ساختمان انجمن های علمی، طبقه همکف برگزار می شود