نشست رهیافت تاریخی به اندیشه های فلسفی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، نشست رهیافت تاریخی به اندیشه های فلسفی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

این نشست با سخنرانی سید محمدرضا حسینی بهشتی یکشنبه ۸ بهمن ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۶ برگزار می شود.

نشست رهیافت تاریخی به اندیشه های فلسفی در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند(۶۴ غربی) برگزار خواهد شد.