مجموعه کارگاه های دکتر خسرو باقری با محوریت کتاب «رویکردها و روشهای پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت» توسط انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، در این دوره عناوین روش استنتاجی، روش تحلیلی، روش ترکیبی، روش هرمنوتیک، پدیدارشناسی و روش واسازی ارائه می شود.

این جلسات از ۱۸ بهمن ماه تا ۱۶ اسفندماه طی پنج جلسه برپا می شود.

این دوره توسط خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران برگزار می شود.

این کارگاه های آموزشی به نشانی اتوبان چمران، پل نصر، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می شود.