نام نویسی سیزدهمین دوره آزمون های ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان - پرس شیعه | اخبار شیعه