دستگاه پلیس رژیم صهیونیستی یک افسر عرب مسلمان به نام سرهنگ جمال حکروش را به درجه سرلشکری ارتقا داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از السومریه نیوز، این اولین اقدام از نوع خود است که در آن یک فرد مسلمان چنین درجه ای را در دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی می گیرد.

برپایه این گزارش، ارتقای حرکوش درسایه مشارکت گسترده او در بهبود روابط با جوامع عربی صورت گرفته و این درحالی است که پلیس اسرائیل روابط تنش آمیزی با فلسطینی ها و حتی عرب های ساکن اراضی اشغالی سال ۴۸ میلادی دارد.

سایت رادیوی رژیم اسرائیل درگزارشی پیشتر گفت: حکروش ریاست بخش بهبود خدمات پلیس در مجتمع های مسکونی عربی را برعهده خواهد گرفت.

این رادیو به نقل از حکروش خاطرنشان کرد: محافل عربی با کمبود خدمات پلیس مواجه هستند و فرماندهی پلیس به این نتیجه رسیده است که زمان برای پیشبرد این خدمات در محافل عرب فرا رسیده است.