جلسه شصت و پنجم گفتگوی نوین پژوهشی از سلسه نشست های علمی باموضوع «مبانی فلسفی قرآنی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» (پیش نیاز تمدن نوین اسلامی) برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، جلسه شصت و پنجم گفتگوی نوین پژوهشی از سلسه نشست های علمی باموضوع «مبانی فلسفی قرآنی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» (پیش نیاز تمدن نوین اسلامی) برگزار می شود.

این نشست با ارائه سلیمان خاکبان عضو هیئت علمی دانشگاه قم برگزار می شود.

نشست «مبانی فلسفی قرآنی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» پنج شنبه ۵ بهمن ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در قم، ابتدای بلوار جمهوری نبش کوی۴، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برپا می شود.