اتحادیه اروپا ۱۷ نفر دیگر از شهروندان کره شمالی را به لیست افراد تحریمی خود علیه کره شمالی اضافه کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ریانووستی، اتحادیه اروپا ۱۷ نفر دیگر از شهروندان کره شمالی را تحریم کرد.

شورای اتحادیه اروپا در بیانیه ای گفت: این شورا ۱۷ نفر را به فهرست افرادی که در لیست تحریم ها علیه کره شمالی قرار دارند، اضافه کرده است. این تحریم ها تکمیل کننده تحریم های سازمان ملل هستند.

براساس این بیانیه، افراد به دلیل مشارکت آنها در فعالیت های تجاری غیرقانونی با هدف نادیده گرفتن تحریم های اعمال شده توسط سازمان ملل، از جمله در خارج از این کشور، به لیست افراد تحریمی اضافه شده اند.

با این تحریم ها تعداد کل افراد در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا علیه کره شمالی به ۵۸ مورد رسیده است و همچنین ۱۰ نهاد قانونی نیز در این فهرست  قرار دارند. در فهرست تحریم های سازمان ملل علیه کره شمالی نیز ۷۹ شخص حقیقی و ۵۴ شخص حقوقی قرار دارد.