نشست بررسی تحولات یمن به همت گروه خلیج فارس پژوهشکده مطالعات خاورمیانه برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ تحولات اخیر یمن در نشستی به اهتمام گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در این پژوهشگاه برگزار می شود.

محمد علی بک، رئیس اداره دوم خلیج فارس وزارت امور خارجه در این نشست آخرین تحولات یمن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

این نشست روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه از ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۹ در پژوهشگاه مطالعات استراتژیک خاورمیانه واقع در تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، شماره ۶ برگزار می شود.