کرسی ترویجی نظریه پردازی فقه سیاستگذاری (سیاستگذاری رایتل) در دانشکده مدیریت علامه طباطبایی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) با همکاری معاونت آزاد اندیشی این دبیرخانه، کرسی ترویجی «فقه سیاستگذاری؛ مورد مطالعه سیاستگذاری رایتل در کشور» را با سخنرانی دکتر وحید خاشعی و نقادی دکتر غلامرضا گودرزی و دکتر سید حبیب اله طباطبائیان برگزار می کند.

کرسی ترویجی نظریه پردازی فقه سیاستگذاری (سیاستگذاری رایتل) دوشنبه ۳۰ فروردین از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ در دانشکده مدیریت علامه طباطبایی برگزار می شود.

این کرسی در اتاق شورای دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.