مبلغ دینی با بیان این که انسان مؤمن نمی تواند در برابر هنجارها و ضد ارزش ها بی تفاوت باشد، گفت: بی تفاوتی و سکوت در برابر معصیت و گناه سبب می شود تا در گناه گناهکار شریک باشید.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام سید محمد لاجوردی، مبلغ دینی شنبه شب در مسجد سلمان فارسی کاشان با اشاره به مسأله بی‌تفاوتی در برابر منکرات در جامعه، گفت: تماشاچی بودن و بی تفاوت بودن در برابر گناه و منکرات باعث نزول عذاب الهی می‌شود.

وی افزود: جامعه ای که در برابر گناه و منکرات بی تفاوت باشد، تاوان سنگینی را خواهد پرداخت و این بی تفاوتی سبب خواهد شد تا به شدت تنبیه شود.

این مبلغ دینی با اشاره به این که بی تفاوتی و سکوت در برابر معصیت و گناه سبب می شود تا در گناه گناهکار شریک باشید یاد آورشد: خداوند سخت کیفر است و گناهکاران را عذاب و عقاب می کند که نمونه آن اصحاب کهف هستند.

حجت الاسلام لاجورودی یادآور شد: تفاوتی ندارد چه کسانی در برابر گناه و منکرات سکوت کنند و یا تماشاچی باشند، چه عوام باشند و چه خواص باشند خداوند عذاب و عقاب سختی را برای آنها در نظر گرفته است.

وی افزود: تماشاچی بودن و سکوت در برابر منکرات و گناه در برخی از مجالس عروسی، جشن های نیمه شعبان و یا جشنواره هایی که برخی ادارات و ارگان ها برگزار می کنند، باعث می شود تا در گناه آنها و عذابی که برای آنها در نظر گرفته می شود شریک باشید.

این مبلغ دینی با اشاره به این که برخی افزاد خود را در برابر گناه و منکرات رایگان می فروشند، یادآور شد: حضرت یوسف در برابر گناه که او را به جای زندان به مقام رسانید تماشاچی نبود و سکوت نکرد و خودش را مفت نفروخت تا خدا او را به بهای سنگین تری خرید.

حجت الاسلام لاجورودی افزود: برخی از فروشندگان مفت و رایگان دامن خود را به گناه آلوده می کنند و برای مبلغ اندکی سود بیشتر، بارها متوسل به دروغ می شوند.

این مبلغ دینی در ادامه با اشاره به این که برخی درد دین ندارند، گفت: متأسفانه در برنامه های تبلیغ و امر به معروف برخی از هم لباس ها نیز کوتاهی می‌کنند و آنگونه که باید و شاید با این مسائل برخورد نمی کنند.

وی با تأکید بر این که روحانیت باید «طبیب دوار بطبه» باشد، گفت: روحانیت اصیل روحانیتی است که در برابر گناه و منکرات تماشاچی نیست و هر کجا که می رود درد دین دارد و بی تفاوت در مسائل فرهنگی نیست.

این مبلغ دینی یادآور شد: شهید مطهری چون درد دین داشت و طبیب دوار بطبه بود، کتاب می‌نوشت، دانشگاه تدریس می کرد و فعالیت همه جانبه داشت و نهایتا در راه تبلیغ دین نیز به شهادت رسید.